Polityka prywatności danych osobowych

Niniejsza Polityka prywatności danych osobowych (dalej - Polityka prywatności) ma zastosowanie do wszystkich informacji, które zawiera serwis https://prodaiteego.ru, (zwana dalej K TET) znajdująca się na nazwie domeny https://prodaiteego.ru (jak również jej subdomeny), może nawiązywać kontakt z Użytkownikiem podczas korzystania z witryny https://prodaiteego.ru (a także jej subdomen), jej programów i produktów.

1. Definicje pojęć

1.1 W niniejszej Polityce prywatności używane są następujące terminy:

1.1.1. "Administracja strony„(Dalej Administracja) - pracownicy upoważnieni do zarządzania serwisem https://prodaiteego.rudziałając w imieniu Trust Corporation, która organizuje i (lub) przetwarza dane osobowe, a także określa cele przetwarzania danych osobowych, skład przetwarzanych danych osobowych, czynności (operacje) wykonywane na danych osobowych.

1.1.2. „Dane osobowe” - wszelkie informacje odnoszące się bezpośrednio lub pośrednio do konkretnej lub możliwej do zidentyfikowania osoby (podmiotu danych osobowych).

1.1.3. „Przetwarzanie danych osobowych” - dowolna czynność (operacja) lub zestaw czynności (operacji) wykonywanych z wykorzystaniem narzędzi automatyzacji lub bez użycia takich narzędzi z danymi osobowymi, w tym gromadzenie, utrwalanie, systematyzacja, gromadzenie, przechowywanie, wyjaśnianie (aktualizacja, zmiana) , wydobywanie, wykorzystywanie, przenoszenie (dystrybucja, udostępnianie, dostęp), depersonalizacja, blokowanie, usuwanie, niszczenie danych osobowych.

1.1.4. „Poufność danych osobowych” jest obowiązkowym wymogiem wobec Operatora lub innej osoby, która uzyskała dostęp do danych osobowych, aby zapobiec ich rozpowszechnianiu bez zgody podmiotu danych osobowych lub innej podstawy prawnej.

1.1.5. "Stronie internetowej https://prodaiteego.ru„Jest zbiorem połączonych ze sobą stron internetowych znajdujących się w Internecie pod unikatowym adresem (URL): https://prodaiteego.rua także jej subdomeny.

1.1.6. „Subdomeny” to strony lub zbiór stron znajdujących się w domenach trzeciego poziomu należących do witryny https://prodaiteego.ru, a także inne strony tymczasowe, u dołu których znajdują się dane kontaktowe Administracji

1.1.5. „Użytkownik witryny https://prodaiteego.ru „(Zwana dalej Użytkownikiem) - osoba mająca dostęp do serwisu https://prodaiteego.ruprzez Internet oraz korzystanie z informacji, materiałów i produktów znajdujących się na stronie https://prodaiteego.ru.

1.1.7. „Pliki cookie” to niewielki fragment danych wysyłany przez serwer WWW i przechowywany na komputerze użytkownika, który klient sieciowy lub przeglądarka internetowa wysyła do serwera WWW za każdym razem w żądaniu HTTP przy próbie otwarcia strony odpowiedniej witryny.

1.1.8. „Adres IP” to unikalny adres sieciowy węzła w sieci komputerowej, za pośrednictwem którego Użytkownik uzyskuje dostęp do K TET.

1.1.9. „Produkt” - produkt, który Użytkownik zamawia w serwisie i za który płaci za pośrednictwem systemów płatności.

2. Postanowienia ogólne

2.1. Korzystanie z serwisu https://prodaiteego.ru przez Użytkownika oznacza akceptację niniejszej Polityki Prywatności oraz warunków przetwarzania danych osobowych Użytkownika.

2.2. W przypadku braku zgody na warunki Polityki Prywatności, Użytkownik musi zaprzestać korzystania z serwisu https://prodaiteego.ru.

2.3. Niniejsza Polityka prywatności dotyczy strony internetowej https://prodaiteego.ru. K TET nie kontroluje i nie ponosi odpowiedzialności za strony osób trzecich, do których Użytkownik może kliknąć linki dostępne na stronie https://prodaiteego.ru.

2.4. Administracja nie weryfikuje poprawności danych osobowych podanych przez Użytkownika.

3. Przedmiot polityki prywatności

3.1. Niniejsza Polityka Prywatności określa obowiązki Administracji w zakresie nieujawniania i zapewnienia ochrony poufności danych osobowych, które Użytkownik podaje na żądanie Administracji podczas rejestracji w serwisie https://prodaiteego.ru, zapisując się do newsletter e-mailowy lub podczas składania zamówienia.

3.2. Dane osobowe, które mogą być przetwarzane w ramach niniejszej Polityki Prywatności są podawane przez Użytkownika poprzez wypełnienie formularzy na stronie https://prodaiteego.ru i obejmują następujące informacje:
3.2.1. nazwisko, imię, patronimika Użytkownika;
3.2.2. Numer telefonu kontaktowego użytkownika;
3.2.3. adres e-mail (e-mail)
3.2.4. Miejsce zamieszkania użytkownika (w razie potrzeby)
3.2.5. adres dostawy Towarów (w razie potrzeby) 3.2.6. zdjęcie (w razie potrzeby).

3.3. K TET chroni dane, które są automatycznie przesyłane podczas odwiedzania stron:
- Adres IP;
- informacje z plików cookies;
- informacje o przeglądarce
- czas dostępu;
- referrer (adres poprzedniej strony).

3.3.1. Отключение cookies может повлечь невозможность доступа к частям сайта , требующим авторизации.

3.3.2. K TET gromadzi statystyki dotyczące adresów IP swoich gości. Informacje te służą do zapobiegania, wykrywania i rozwiązywania problemów technicznych.

3.4. Wszelkie inne dane osobowe niewymienione powyżej (historia odwiedzin, używane przeglądarki, systemy operacyjne itp.) Podlegają niezawodnemu przechowywaniu i nieproliferacji, z wyjątkiem przypadków określonych w klauzulach. 5.2. i 5.3. niniejszej Polityki prywatności.

4. Cel zbierania danych osobowych użytkownika

4.1. Dane osobowe Użytkownika mogą być wykorzystywane przez Administrację w następujących celach:
4.1.1. Identyfikacja Użytkownika zarejestrowanego w serwisie https://prodaiteego.ru w celu jego dalszej autoryzacji, składania zamówień i innych działań.
4.1.2. Zapewnienie Użytkownikowi dostępu do spersonalizowanych danych serwisu https://prodaiteego.ru.
4.1.3. Ustalanie informacji zwrotnej z Użytkownikiem, w tym wysyłanie powiadomień, zapytań dotyczących korzystania z serwisu https://prodaiteego.ru, świadczenia usług oraz obsługi żądań i wniosków ze strony Użytkownika.
4.1.4. Określenie lokalizacji Użytkownika w celu zapewnienia bezpieczeństwa, zapobiegania oszustwom.
4.1.5. Potwierdzenie prawidłowości i kompletności danych osobowych podanych przez Użytkownika.
4.1.6. Utworzenie konta w celu korzystania z części serwisu https://prodaiteego.ru, jeśli Użytkownik wyraził zgodę na utworzenie konta.
4.1.7. Powiadomienia użytkownika e-mailem.
4.1.8. Zapewnienie Użytkownikowi skutecznego wsparcia technicznego w przypadku problemów związanych z korzystaniem z serwisu https://prodaiteego.ru.
4.1.9. Udostępnianie Użytkownikowi, za jego zgodą, ofert specjalnych, informacji o cenach, newsletterów i innych informacji w imieniu strony https://prodaiteego.ru.
4.1.10. Realizacja działań reklamowych za zgodą Użytkownika.

5. Sposoby i warunki przetwarzania danych osobowych

5.1. Przetwarzanie danych osobowych Użytkownika odbywa się bez ograniczeń czasowych, w dowolny sposób zgodny z prawem, w tym w systemach informacji o danych osobowych z wykorzystaniem narzędzi automatyzacji lub bez korzystania z takich narzędzi.

5.2. Użytkownik zgadza się, że Administracja ma prawo przekazywać dane osobowe podmiotom trzecim, w szczególności firmom kurierskim, organizacjom pocztowym (w tym elektronicznym), operatorom telekomunikacyjnym, wyłącznie w celu realizacji zamówienia Użytkownika wystawionego na stronie https: // prodaiteego.ru, w tym dostawa Towarów, dokumentacja lub wiadomości e-mail.

5.3. Dane osobowe Użytkownika mogą być przekazywane uprawnionym organom rządowym Federacji Rosyjskiej wyłącznie na podstawie iw sposób ustanowiony przez ustawodawstwo Federacji Rosyjskiej.

5.4. W przypadku utraty lub ujawnienia danych osobowych Administracja ma prawo nie informować Użytkownika o utracie lub ujawnieniu danych osobowych.

5.5. Administracja podejmuje niezbędne środki organizacyjne i techniczne w celu ochrony danych osobowych Użytkownika przed nieuprawnionym lub przypadkowym dostępem, zniszczeniem, modyfikacją, blokowaniem, kopiowaniem, rozpowszechnianiem, a także przed innymi nielegalnymi działaniami osób trzecich.

5.6. Administracja wspólnie z Użytkownikiem podejmuje wszelkie niezbędne działania, aby zapobiec utracie lub innym negatywnym konsekwencjom spowodowanym utratą lub ujawnieniem danych osobowych Użytkownika.

6. Prawa i obowiązki stron

6.1. Użytkownik ma prawo do:

6.1.1. Podejmij dobrowolną decyzję o podaniu swoich danych osobowych niezbędnych do korzystania z serwisu https://prodaiteego.ru i wyrażaj zgodę na ich przetwarzanie.

6.1.2. Zaktualizuj, uzupełnij podane informacje o danych osobowych w przypadku zmiany tych informacji.

6.1.3. Użytkownik ma prawo do otrzymywania od Administracji informacji dotyczących przetwarzania jego danych osobowych, o ile prawo to nie jest ograniczone zgodnie z prawem federalnym. Użytkownik ma prawo zażądać od Administracji wyjaśnienia swoich danych osobowych, ich zablokowania lub zniszczenia, jeżeli dane osobowe są niekompletne, nieaktualne, niedokładne, pozyskane niezgodnie z prawem lub nie są niezbędne do wskazanego celu przetwarzania, a także podjąć środki przewidziane przez prawo do ochrony ich praw.

6.2. Administracja jest zobowiązana:

6.2.1. Wykorzystaj otrzymane informacje wyłącznie do celów określonych w punkcie 4 niniejszej Polityki prywatności.

6.2.2. Dbać o to, aby informacje poufne były utrzymywane w tajemnicy, nie ujawniane bez uprzedniej pisemnej zgody Użytkownika, a także nie sprzedawać, nie wymieniać, publikować ani nie ujawniać w inny możliwy sposób przekazanych danych osobowych Użytkownika, z wyjątkiem klauzul cl. 5.2 i 5.3. niniejszej Polityki prywatności.

6.2.3. Podejmij środki ostrożności w celu ochrony poufności danych osobowych Użytkownika zgodnie z procedurą zwykle stosowaną do ochrony tego rodzaju informacji w prowadzonej działalności.

6.2.4. Zablokować dane osobowe dotyczące danego Użytkownika od momentu złożenia przez Użytkownika wniosku lub wniosku albo jego przedstawiciela ustawowego lub upoważnionego organu do ochrony praw osób, których dane dotyczą, na okres weryfikacji, w przypadku ujawnienia danych osobowych niedokładnych lub niezgodnych z prawem działania.

7. Obowiązki stron

7.1. Administracja, która nie wypełniła swoich obowiązków, ponosi odpowiedzialność za straty poniesione przez Użytkownika w związku z niezgodnym z prawem wykorzystaniem danych osobowych, zgodnie z ustawodawstwem Federacji Rosyjskiej, z wyjątkiem przypadków przewidzianych w ust. 5.2., 5.3. i 7.2. niniejszej Polityki prywatności.

7.2. W przypadku utraty lub ujawnienia Informacji Poufnych Administracja nie ponosi odpowiedzialności, jeśli te informacje poufne:
7.2.1. Stały się domeną publiczną przed ich utratą lub ujawnieniem.
7.2.2. Został otrzymany od strony trzeciej, dopóki nie został odebrany przez administrację zasobami.
7.2.3. Zostały ujawnione za zgodą Użytkownika.

7.3. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za przestrzeganie wymagań ustawodawstwa Federacji Rosyjskiej, w tym przepisów o reklamie, o ochronie praw autorskich i praw pokrewnych, o ochronie znaków towarowych i znaków usługowych, ale nie ograniczając się do powyższego, w tym pełną odpowiedzialność za treść i formę materiałów.

7.4. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że odpowiedzialność za wszelkie informacje (w tym między innymi: pliki danych, teksty itp.), Do których może mieć dostęp w ramach serwisu https://prodaiteego.ru, spoczywa na osobie podającej takie informacje.

7.5. Użytkownik zgadza się, że informacje przekazane mu w ramach serwisu https://prodaiteego.ru mogą stanowić przedmiot własności intelektualnej, której prawa są chronione i należą do innych Użytkowników, partnerów lub reklamodawców, którzy umieszczają takie informacje na strona https: // prodaiteego. ru.
Użytkownik nie jest uprawniony do dokonywania zmian, wydzierżawiania, wypożyczania, sprzedawania, rozpowszechniania ani tworzenia dzieł pochodnych na podstawie takich Treści (w całości lub w części), chyba że takie działania zostały wyraźnie upoważnione na piśmie przez właścicieli takich Treści w zgodnie z warunkami odrębnej umowy.

7.6. W odniesieniu do materiałów tekstowych (artykuły, publikacje, które są ogólnodostępne na stronie https://prodaiteego.ru) dopuszcza się ich dystrybucję pod warunkiem podania linku do K TET.

7.7. Administracja nie ponosi odpowiedzialności wobec Użytkownika za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione przez Użytkownika w wyniku usunięcia, niepowodzenia lub niemożności zapisania jakichkolwiek Treści i innych danych komunikacyjnych zawartych na stronie https://prodaiteego.ru lub przesłanych za jej pośrednictwem.

7.8. Administracja nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie lub pośrednie straty poniesione w wyniku: korzystania lub niemożności korzystania z witryny lub poszczególnych usług; nieuprawniony dostęp do komunikacji Użytkownika; oświadczenia lub zachowania osób trzecich w witrynie.

7.9. Administracja nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek informacje zamieszczane przez użytkownika na stronie https://prodaiteego.ru, w tym między innymi: informacje chronione prawem autorskim, bez wyraźnej zgody właściciela praw autorskich.

8. Rozwiązywanie sporów

8.1. Przed zwróceniem się do sądu z roszczeniem dotyczącym sporów powstałych w związku ze stosunkiem pomiędzy Użytkownikiem a Administracją konieczne jest złożenie pozwu (pisemna propozycja lub elektroniczna propozycja dobrowolnego rozstrzygnięcia sporu).

8.2. Odbiorca reklamacji w terminie 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania reklamacji, na piśmie lub w postaci elektronicznej, zawiadamia wnioskodawcę o wyniku rozpatrzenia reklamacji.

8.3. W przypadku braku porozumienia spór zostanie skierowany do Sądu Arbitrażowego w Petersburgu.

8.4. Aktualne ustawodawstwo Federacji Rosyjskiej ma zastosowanie do niniejszej Polityki prywatności i relacji między Użytkownikiem a Administracją.

9. Warunki dodatkowe

9.1. Administracja ma prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce Prywatności bez zgody Użytkownika.

9.2. Nowa Polityka Prywatności wchodzi w życie z chwilą opublikowania jej na stronie https://prodaiteego.ru, chyba że nowe wydanie Polityki Prywatności stanowi inaczej.

9.3. Wszelkie sugestie lub pytania dotyczące niniejszej Polityki prywatności należy kierować na adres manager@ktet.spb.ru

9.4. Aktualna Polityka Prywatności jest zamieszczona na stronie pod adresem http: // https: //prodaiteego.com/politika.html

Aktualizacja: 07 lutego 2020 r

St. Petersburg, INN: 7806255208 | Skrzynia biegów: 780601001 | OGRN: 1167847431190