Privātuma politika

Personas datu apstrādes politika

1. Vispārīgi noteikumi
Šī personas datu apstrādes politika ir izstrādāta saskaņā ar 2006. gada 27. jūlija federālā likuma prasībām. Nr. 152-ФЗ "Par personas datiem" (turpmāk - Personas datu likums) un nosaka personas datu apstrādes kārtību un veikto personas datu drošības pasākumus Corporation Trust (turpmāk tekstā - Operators).
1.1. Operators par savu vissvarīgāko mērķi un nosacījumu savu darbību īstenošanai nosaka cilvēka un pilsonisko tiesību un brīvību ievērošanu, apstrādājot viņu personas datus, tostarp tiesību uz privātumu, personas un ģimenes noslēpumu aizsardzību.
1.2. Šī Operatora politika attiecībā uz personas datu apstrādi (turpmāk - Politika) attiecas uz visu informāciju, ko Operators var saņemt par vietnes apmeklētājiem. https://prodaiteego.ru.
2. Politikā izmantotie pamatjēdzieni
2.1. Automatizēta personas datu apstrāde - personas datu apstrāde, izmantojot datortehnoloģijas.
2.2. Personas datu bloķēšana ir personas datu apstrādes pagaidu apturēšana (ja vien apstrāde nav nepieciešama personas datu precizēšanai).
2.3. Vietne - grafisko un informatīvo materiālu, kā arī datorprogrammu un datu bāzu kopums, nodrošinot to pieejamību internetā tīkla adresē https://prodaiteego.ru.
2.4. Personas datu informācijas sistēma - personas datu kopums, kas atrodas datu bāzēs, un informācijas tehnoloģijas un tehniskie līdzekļi, kas nodrošina to apstrādi.
2.5. Personas datu depersonalizācija - darbības, kuru rezultātā, neizmantojot papildu informāciju, nav iespējams noteikt personas datu piederību konkrētam Lietotājam vai citam personas datu subjektam.
2.6. Personas datu apstrāde - jebkura darbība (darbība) vai darbību kopums (darbības), kas veiktas, izmantojot automatizācijas rīkus vai neizmantojot šādus rīkus kopā ar personas datiem, ieskaitot vākšanu, ierakstīšanu, sistematizēšanu, uzkrāšanu, glabāšanu, precizēšanu (atjaunināšanu, maiņu), iegūšanu personas datu izmantošana, pārsūtīšana (izplatīšana, nodrošināšana, piekļuve), depersonalizēšana, bloķēšana, dzēšana, iznīcināšana.
2.7. Operators - valsts iestāde, pašvaldības iestāde, juridiska vai fiziska persona neatkarīgi vai kopā ar citām personām, kas organizē un (vai) veic personas datu apstrādi, kā arī nosaka personas datu apstrādes mērķus, personas datu sastāvu apstrādāt, darbības (darbības) veikt ar personas datiem.
2.8. Personas dati - jebkura informācija, kas tieši vai netieši attiecas uz konkrētu vai identificējamu vietnes lietotāju https://prodaiteego.ru.
2.9. Personas dati, kurus personas datu subjekts ir atļāvis izplatīšanai - personas dati, piekļuve neierobežotam personu skaitam, kuru personas datu subjekts nodrošina, dodot piekrišanu personas datu apstrādei, ko personas datu subjekts atļauj izplatīšanai Personas datu likumā noteiktajā kārtībā (turpmāk - izplatīšanai atļautie personas dati).
2.10. Lietotājs - jebkurš vietnes apmeklētājs https://prodaiteego.ru.
2.11. Personas datu sniegšana - darbības, kuru mērķis ir atklāt personas datus noteiktai personai vai noteiktam personu lokam.
2.12. Personas datu izplatīšana - jebkuras darbības, kuru mērķis ir personas datu izpaušana nenoteiktam personu lokam (personas datu pārsūtīšana) vai iepazīšanās ar neierobežota skaita personu personas datiem, tostarp personas datu izpaušana plašsaziņas līdzekļos, ievietošana vietnē informācijas un telekomunikāciju tīkliem vai piekļuves nodrošināšana personas datiem citādā veidā.
2.13. Personas datu pārrobežu pārsūtīšana - personas datu pārsūtīšana uz ārvalsts teritoriju ārvalsts iestādei, ārvalstu fiziskai personai vai ārvalstu juridiskai personai.
2.14. Personas datu iznīcināšana - jebkuras darbības, kuru rezultātā personas dati tiek neatgriezeniski iznīcināti ar neiespējamību turpmāk atjaunot personas datu saturu personas datu informācijas sistēmā un (vai) materiālie personas datu nesēji.
3. Operatora pamattiesības un pienākumi
3.1. Operatoram ir tiesības:
- saņemt no personas datu subjekta uzticamu informāciju un / vai dokumentus, kas satur personas datus;
- ja personas datu subjekts atsauc piekrišanu personas datu apstrādei, Operatoram ir tiesības turpināt personas datu apstrādi bez personas datu subjekta piekrišanas, ja ir pamatojums, kas noteikts Personas datu likumā;
- patstāvīgi noteikt nepieciešamo un pietiekamo pasākumu sastāvu un sarakstu, lai nodrošinātu Personas datu likumā un saskaņā ar to pieņemtajos normatīvajos aktos noteikto pienākumu izpildi, ja vien Personas datu likumā vai citos federālajos likumos nav noteikts citādi.
3.2. Operatoram ir pienākums:
- pēc personas pieprasījuma sniegt personas datu subjektam informāciju par viņa personas datu apstrādi;
- organizēt personas datu apstrādi tādā veidā, kā to nosaka pašreizējie Krievijas Federācijas tiesību akti;
- atbildēt uz personas datu subjektu un viņu likumīgo pārstāvju pieprasījumiem un jautājumiem saskaņā ar Personas datu likuma prasībām;
- 30 dienu laikā pēc šāda pieprasījuma saņemšanas informēt pilnvaroto struktūru personas datu subjektu tiesību aizsardzībai pēc šīs struktūras pieprasījuma nepieciešamo informāciju;
- publicēt vai citādi nodrošināt neierobežotu piekļuvi šai politikai saistībā ar personas datu apstrādi;
- veikt juridiskus, organizatoriskus un tehniskus pasākumus, lai aizsargātu personas datus no neatļautas vai nejaušas piekļuves tiem, personas datu iznīcināšanas, pārveidošanas, bloķēšanas, kopēšanas, sniegšanas, izplatīšanas, kā arī no citām nelikumīgām darbībām saistībā ar personas datiem;
- pārtraukt personas datu pārsūtīšanu (izplatīšanu, nodrošināšanu, piekļuvi), pārtraukt personas datu apstrādi un iznīcināšanu Personas datu likumā paredzētajā veidā un gadījumos;
- veic citus personas datu likumā paredzētos pienākumus.
4. Personas datu subjektu pamattiesības un pienākumi
4.1. Personas datu subjektiem ir tiesības:
- saņemt informāciju par viņa personas datu apstrādi, izņemot gadījumus, kas paredzēti federālajos likumos. Operators sniedz personas datu subjektam informāciju pieejamā formā, un tajā nedrīkst būt personas dati, kas attiecas uz citiem personas datu subjektiem, ja vien nav juridiska pamata šādu personas datu izpaušanai. Informācijas sarakstu un iegūšanas kārtību nosaka Personas datu likums;
- pieprasīt operatoram precizēt savus personas datus, tos bloķēt vai iznīcināt, ja personas dati ir nepilnīgi, novecojuši, neprecīzi, nelikumīgi iegūti vai nav nepieciešami norādītajam apstrādes mērķim, kā arī veikt likumā paredzētos pasākumus, lai aizsargātu viņu tiesības;
- apstrādājot personas datus, izvirzīt iepriekšējas piekrišanas nosacījumu, lai tirgū popularizētu preces, darbus un pakalpojumus;
- atsaukt piekrišanu personas datu apstrādei;
- vērsties pilnvarotajā institūcijā personas datu subjektu tiesību aizsardzībai vai tiesā par Operatora prettiesiskām darbībām vai bezdarbību, apstrādājot viņa personas datus;
- izmantot citas Krievijas Federācijas tiesību aktos noteiktās tiesības.
4.2. Personas datu subjektiem ir pienākums:
- sniegt Operatoram ticamus datus par sevi;
- informēt Operatoru par viņu personas datu precizēšanu (atjaunināšanu, maiņu).
4.3. Personas, kuras Operatoram ir nodevušas neprecīzu informāciju par sevi vai informāciju par citu personas datu subjektu bez pēdējā piekrišanas, ir atbildīgas saskaņā ar Krievijas Federācijas tiesību aktiem.
5. Operators var apstrādāt šādus Lietotāja personas datus
5.1. Pilnais vārds.
5.2. Tālruņa numuri.
5.3. Fotoattēli.
5.4. Tāpat vietne apkopo un apstrādā anonimizētus datus par apmeklētājiem (ieskaitot sīkfailus), izmantojot interneta statistikas pakalpojumus (Yandex Metrica un Google Analytics un citus).
5.5. Iepriekš minētos datus tālāk Politikas tekstā apvieno vispārējā personas datu koncepcija.
5.6. Īpašu kategoriju personas datu apstrādi, kas attiecas uz rasi, tautību, politiskajiem uzskatiem, reliģisko vai filozofisko pārliecību, intīmo dzīvi, Operators neveic.
5.7. Personas datu apstrāde, kas atļauta izplatīšanai no īpašajām personas datu kategorijām, kas norādītas Art. Personas datu likuma 10. pants ir atļauts, ja aizliegumi un nosacījumi, kas paredzēti Personas datu likuma 10.1.
5.8. Lietotāja piekrišana izplatīšanai atļauto personas datu apstrādei tiek noformēta atsevišķi no citām piekrišanām viņa personas datu apstrādei. Šajā gadījumā nosacījumi, kas īpaši paredzēti Art. Personas datu likuma 10.1. Prasības šādas piekrišanas saturam nosaka pilnvarotā iestāde personas datu subjektu tiesību aizsardzībai.
5.8.1. Piekrišana izplatīšanai atļauto personas datu apstrādei Lietotājs sniedz Operatoram tieši.
5.8.2. Operatoram ir pienākums ne vēlāk kā trīs darba dienu laikā no Lietotāja norādītās piekrišanas saņemšanas publicēt informāciju par apstrādes nosacījumiem, par aizliegumu esamību un nosacījumiem personas datu apstrādei, izmantojot neierobežots to personu skaits, kurām atļauts izplatīt.
5.8.3. Personas datu pārsūtīšana (izplatīšana, nodrošināšana, piekļuve), kuru personas datu subjekts ir atļāvis izplatīšanai, jebkurā brīdī jāpārtrauc pēc personas datu subjekta pieprasījuma. Šajā prasībā jāiekļauj personas datu subjekta uzvārds, vārds, tēvvārds (ja tāds ir), kontaktinformācija (tālruņa numurs, e-pasta adrese vai pasta adrese), kā arī personas datu saraksts, kuru apstrādei ir jābūt jāpārtrauc. Šajā prasībā norādītos personas datus var apstrādāt tikai Operators, kuram tie tiek nosūtīti.
Piekrišana izplatīšanai atļauto personas datu apstrādei tiek pārtraukta no brīža, kad Operators saņem šīs politikas 5.8.3.punktā noteikto pieprasījumu attiecībā uz personas datu apstrādi.
6. Personas datu apstrādes principi
6.1. Personas datu apstrāde notiek uz likumīga un taisnīga pamata.
6.2. Personas datu apstrāde aprobežojas ar konkrētu, iepriekš noteiktu un likumīgu mērķu sasniegšanu. Personas datu apstrāde, kas nav saderīga ar personas datu vākšanas mērķiem, nav atļauta.
6.3. Nav atļauts apvienot personas datus saturošas datu bāzes, kuru apstrāde tiek veikta mērķiem, kas nav savienojami viens ar otru.
6.4. Tikai personas dati, kas atbilst to apstrādes mērķiem, tiek apstrādāti.
6.5. Apstrādāto personas datu saturs un apjoms atbilst norādītajiem apstrādes mērķiem. Apstrādāto personas datu atlaišana saistībā ar norādītajiem to apstrādes mērķiem nav atļauta.
6.6. Apstrādājot personas datus, tiek nodrošināta personas datu precizitāte, pietiekamība un, ja nepieciešams, atbilstība personas datu apstrādes mērķiem. Operators veic nepieciešamos pasākumus un / vai nodrošina to pieņemšanu, lai novērstu vai precizētu nepilnīgus vai neprecīzus datus.
6.7. Personas datu glabāšana tiek veikta tādā formā, kas ļauj noteikt personas datu subjektu ne ilgāk, kā to prasa personas datu apstrādes mērķis, ja personas datu glabāšanas termiņš nav noteikts federālajos likumos, par līgumu kurā personas datu subjekts ir puse, labuma guvējs vai galvotājs. Apstrādātie personas dati tiek iznīcināti vai depersonalizēti, sasniedzot apstrādes mērķus vai zaudējot nepieciešamību sasniegt šos mērķus, ja vien federālais likums nenosaka citādi.
7. Personas datu apstrādes mērķi
7.1. Lietotāja personas datu apstrādes mērķis:
civillietu slēgšana, izpilde un izbeigšana;
nodrošināt Lietotājam piekļuvi pakalpojumiem, informācijai un / vai materiāliem, kas ietverti vietnē https://prodaiteego.ru.
7.2. Operatoram ir arī tiesības nosūtīt Lietotājam paziņojumus par jauniem produktiem un pakalpojumiem, īpašajiem piedāvājumiem un dažādiem notikumiem. Lietotājs vienmēr var atteikties no informatīvo ziņojumu saņemšanas, nosūtot Operatoram e-pastu 4093444@mail.ru ar atzīmi "Paziņojumu par jauniem produktiem un pakalpojumiem un īpašajiem piedāvājumiem atruna".
7.3. Anonimizēti Lietotāju dati, kas savākti, izmantojot interneta statistikas pakalpojumus, tiek izmantoti, lai vāktu informāciju par Lietotāju darbībām vietnē, uzlabotu vietnes un tās satura kvalitāti.
8. Personas datu apstrādes juridiskais pamats
8.1. Operatora personas datu apstrādes juridiskais pamats ir:
uzskaitiet noteikumus, kas regulē attiecības, kas saistītas ar jūsu darbībām, piemēram, ja jūsu darbības ir saistītas ar informācijas tehnoloģijām, jo īpaši ar vietņu izveidi, šeit varat norādīt datēto federālo likumu "Par informāciju, informācijas tehnoloģijām un informācijas aizsardzību". 27.07. 2006 N 149-FZ;
Operatora likumdošanas dokumenti;
līgumi, kas noslēgti starp operatoru un personas datu subjektu;
- federālie likumi, citi noteikumi personas datu aizsardzības jomā;
- Lietotāju piekrišana viņu personas datu apstrādei, izplatīšanai atļauto personas datu apstrādei.
8.2. Operators apstrādā Lietotāja personas datus tikai tad, ja tos neatkarīgi aizpilda un / vai nosūta Lietotājs, izmantojot īpašas veidlapas, kas atrodas vietnē https://prodaiteego.ru vai nosūta Operatoram pa e-pastu. Aizpildot atbilstošās veidlapas un / vai nosūtot Operatoram savus personas datus, Lietotājs piekrīt šai politikai.
8.3. Operators apstrādā anonimizētus datus par Lietotāju, ja tas ir atļauts Lietotāja pārlūka iestatījumos (ir iespējota sīkdatņu glabāšana un JavaScript tehnoloģijas izmantošana).
8.4. Personas datu subjekts patstāvīgi izlemj par savu personas datu sniegšanu un dod piekrišanu brīvi, pēc savas gribas un viņa interesēs.
9. Nosacījumi personas datu apstrādei
9.1. Personas datu apstrāde tiek veikta ar personas datu subjekta piekrišanu viņa personas datu apstrādei.
9.2. Personas datu apstrāde ir nepieciešama, lai sasniegtu Krievijas Federācijas starptautiskajā līgumā vai likumā paredzētos mērķus, lai īstenotu funkcijas, pilnvaras un pienākumus, ko operatoram uzliek Krievijas Federācijas tiesību akti.
9.3. Personas datu apstrāde ir nepieciešama tiesvedībai, tiesas akta, citas struktūras vai amatpersonas darbības izpildei, kas pakļauta izpildei saskaņā ar Krievijas Federācijas tiesību aktiem par izpildes procesu.
9.4. Personas datu apstrāde ir nepieciešama, lai izpildītu līgumu, kurā personas datu subjekts ir puse vai labuma guvējs vai galvotājs, kā arī lai noslēgtu līgumu par personas datu subjekta iniciatīvu vai līgumu, saskaņā ar kuru personas datu priekšmets būs saņēmējs vai garantētājs.
9.5. Personas datu apstrāde ir nepieciešama operatora vai trešo personu tiesību un likumīgo interešu īstenošanai vai sabiedriski nozīmīgu mērķu sasniegšanai ar nosacījumu, ka tas nepārkāpj personas datu subjekta tiesības un brīvības.
9.6. Personas datu apstrāde tiek veikta, piekļuve neierobežotam personu skaitam, kuru nodrošina personas datu subjekts vai pēc viņa pieprasījuma (turpmāk - publiski pieejami personas dati).
9.7. Personas datu apstrāde tiek veikta, publicējot vai obligāti atklājot saskaņā ar federālajiem likumiem.
10. Personas datu vākšanas, glabāšanas, pārsūtīšanas un cita veida apstrādes kārtība
Operatora apstrādāto personas datu drošība tiek nodrošināta, īstenojot juridiskus, organizatoriskus un tehniskus pasākumus, kas nepieciešami, lai pilnībā izpildītu pašreizējo likumdošanas aktu prasības personas datu aizsardzības jomā.
10.1. Operators nodrošina personas datu drošību un veic visus iespējamos pasākumus, lai izslēgtu piekļuvi nepiederošo personu personas datiem.
10.2. Lietotāja personas dati nekad un nekādā gadījumā netiks nodoti trešajām personām, izņemot gadījumus, kas saistīti ar spēkā esošo tiesību aktu ieviešanu, vai ja personas datu subjekts ir devis Operatoram piekrišanu pārsūtīt datus trešai personai, lai izpildītu saistības saskaņā ar civilo līgumu.
10.3. Personas datu neprecizitāšu atklāšanas gadījumā Lietotājs var tos patstāvīgi atjaunināt, nosūtot Operatoram paziņojumu uz Operatora e-pasta adresi. 4093444@mail.ru ar atzīmi "Personas datu atjaunināšana"
10.4. Personas datu apstrādes periodu nosaka to mērķu sasniegšana, kuriem personas dati tika vākti, ja vien līgumā vai spēkā esošajos tiesību aktos nav paredzēts cits periods.
Lietotājs var jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu personas datu apstrādei, nosūtot paziņojumu Operatoram pa e-pastu uz Operatora e-pasta adresi. 4093444@mail.ru ar atzīmi "Piekrišanas atsaukšana personas datu apstrādei".
10.5. Visu informāciju, ko apkopo trešo personu pakalpojumi, tostarp maksājumu sistēmas, sakaru iespējas un citi pakalpojumu sniedzēji, norādītās personas (Operatori) glabā un apstrādā saskaņā ar viņu Lietotāja līgumu un Privātuma politiku. Personas datu subjekta un / vai Lietotāja pienākums ir patstāvīgi savlaicīgi iepazīties ar šiem dokumentiem. Operators nav atbildīgs par trešo personu, tostarp šajā punktā norādīto pakalpojumu sniedzēju, darbību.
10.6. Personas datu subjekta noteiktie aizliegumi izplatīšanai atļauto personas datu pārsūtīšanai (izņemot piekļuves nodrošināšanu), kā arī apstrādes vai apstrādes nosacījumiem (izņemot piekļuves iegūšanu) neattiecas uz gadījumiem, kad personas dati tiek apstrādāti valsts, sabiedrības un citas ar likumu noteiktas sabiedrības intereses RF.
10.7. Apstrādājot personas datus, operators nodrošina personas datu konfidencialitāti.
10.8. Operators personas datus glabā tādā formā, kas ļauj noteikt personas datu subjektu ne ilgāk, kā to prasa personas datu apstrādes mērķis, ja vien personas datu glabāšanas termiņš nav noteikts federālajos likumos, līgumā, ar kuru personas dati ir puse, labuma guvējs vai galvotājs.
10.9. Nosacījums personas datu apstrādes pārtraukšanai var būt personas datu apstrādes mērķu sasniegšana, personas datu subjekta piekrišanas termiņa izbeigšanās vai personas datu subjekta piekrišanas atsaukšana, kā arī nelikumīgu personu identificēšana personas datu apstrāde.
11. Operatora veikto darbību saraksts ar saņemtajiem personas datiem
11.1. Operators vāc, reģistrē, sistematizē, uzkrāj, uzglabā, precizē (atjaunina, maina), iegūst, izmanto, pārsūta (izplata, nodrošina, piekļūst), depersonalizē, bloķē, dzēš un iznīcina personas datus.
11.2. Operators veic automatizētu personas datu apstrādi, saņemot un / vai pārsūtot saņemto informāciju, izmantojot informācijas un telekomunikāciju tīklus vai bez tā.
12. Personas datu pārrobežu pārsūtīšana
12.1. Pirms personas datu pārrobežu pārsūtīšanas uzsākšanas operatoram ir pienākums pārliecināties, ka ārvalsts, uz kuras teritoriju paredzēts pārsūtīt personas datus, nodrošina drošu personas datu subjektu tiesību aizsardzību.
12.2. Personas datu pārrobežu pārsūtīšanu ārvalstu teritorijā, kas neatbilst iepriekšminētajām prasībām, var veikt tikai tad, ja ir personas datu subjekta rakstiska piekrišana viņa personas datu pārrobežu pārsūtīšanai un / vai līguma izpilde, kurā personas datu subjekts ir puse.
13. Personas datu konfidencialitāte
Operatoram un citām personām, kuras ir ieguvušas piekļuvi personas datiem, ir pienākums neizpaust trešajām personām un neizplatīt personas datus bez personas datu subjekta piekrišanas, ja vien federālais likums nenosaka citādi.
14. Nobeiguma noteikumi
14.1. Lietotājs var saņemt jebkādus paskaidrojumus par interesējošiem jautājumiem saistībā ar viņa personas datu apstrādi, sazinoties ar Operatoru pa e-pastu 4093444@mail.ru.
14.2. Šis dokuments atspoguļos visas Operatora veiktās izmaiņas personas datu apstrādes politikā. Politika ir derīga uz nenoteiktu laiku, līdz tā tiek aizstāta ar jaunu versiju.
14.3. Pašreizējā politikas versija ir brīvi pieejama internetā vietnē https://prodaiteego.ru/privacy-policy.
lvLatvian