Personas datu privātuma politika

Šī personas datu konfidencialitātes politika (turpmāk - Privātuma politika) attiecas uz visu informāciju, ko vietne satur https://prodaiteego.ru(turpmāk tekstā - K TET), kas atrodas uz domēna vārda https://prodaiteego.ru (kā arī tā apakšdomēnus), var iegūt informāciju par Lietotāju, izmantojot vietni https://prodaiteego.ru (kā arī tā apakšdomēnus), tās programmas un produktus.

1. Terminu definīcija

1.1 Šajā konfidencialitātes politikā tiek izmantoti šādi termini:

1.1.1. "Vietnes administrēšana"(Turpmāk - Administrācija) - darbinieki, kas pilnvaroti pārvaldīt vietni https://prodaiteego.rurīkojoties Trust Corporation vārdā, kas organizē un (vai) apstrādā personas datus, kā arī nosaka personas datu apstrādes mērķus, apstrādājamo personas datu sastāvu, darbības (darbības), kas veiktas ar personas datiem.

1.1.2. "Personas dati" - jebkura informācija, kas tieši vai netieši attiecas uz konkrētu vai identificējamu personu (personas datu subjektu).

1.1.3. "Personas datu apstrāde" - jebkura darbība (darbība) vai darbību (darbību) kopums, kas veikts, izmantojot automatizācijas rīkus vai neizmantojot šādus rīkus ar personas datiem, ieskaitot vākšanu, ierakstīšanu, sistematizēšanu, uzkrāšanu, glabāšanu, precizēšanu (atjaunināšanu, maiņu) personas datu iegūšana, izmantošana, pārsūtīšana (izplatīšana, nodrošināšana, piekļuve), depersonalizēšana, bloķēšana, dzēšana, iznīcināšana.

1.1.4. "Personas datu konfidencialitāte" ir obligāta prasība Operatoram vai citai personai, kura ieguvusi piekļuvi personas datiem, lai novērstu to izplatīšanu bez personas datu subjekta piekrišanas vai cita juridiska pamata.

1.1.5. "Vietne https://prodaiteego.ru"Vai savstarpēji savienotu tīmekļa lapu kolekcija atrodas internetā ar unikālu adresi (URL): https://prodaiteego.rukā arī tā apakšdomēnus.

1.1.6. "Apakšdomēni" ir lapas vai lapu kopums, kas atrodas trešā līmeņa domēnos, kas pieder vietnei https://prodaiteego.ru, kā arī citas pagaidu lapas, kuru apakšdaļā ir Administrācijas kontaktinformācija.

1.1.5. "Vietnes lietotājs https://prodaiteego.ru "(Turpmāk tekstā Lietotājs) - persona, kurai ir piekļuve vietnei https://prodaiteego.ruizmantojot internetu un izmantojot vietnes informāciju, materiālus un produktus https://prodaiteego.ru.

1.1.7. "Sīkdatnes" ir neliela daļa datu, ko sūta tīmekļa serveris un kas tiek glabāti lietotāja datorā, kurus tīmekļa klients vai tīmekļa pārlūkprogramma katru reizi HTTP pieprasījumā nosūta tīmekļa serverim, mēģinot atvērt attiecīgās vietnes lapu.

1.1.8. "IP-adrese" ir unikāla datortīkla mezgla tīkla adrese, caur kuru Lietotājs iegūst piekļuvi K TET.

1.1.9. "Produkts" - produkts, kuru Lietotājs pasūta vietnē un par kuru maksā, izmantojot maksājumu sistēmas.

2. Vispārīgi noteikumi

2.1. Vietnes https://prodaiteego.ru izmantošana, ko Lietotājs lieto, nozīmē pieņemt šo Privātuma politiku un Lietotāja personas datu apstrādes noteikumus.

2.2. Ja nepiekrītat Privātuma politikas noteikumiem, Lietotājam jāpārtrauc vietnes https://prodaiteego.ru izmantošana.

2.3. Šī konfidencialitātes politika attiecas uz vietni https://prodaiteego.ru. K TET nekontrolē un nav atbildīgs par trešo pušu vietnēm, uz kurām Lietotājs var noklikšķināt uz saitēm, kas pieejamas vietnē https://prodaiteego.ru.

2.4. Administrācija nepārbauda Lietotāja sniegto personas datu pareizību.

3. Privātuma politikas priekšmets

3.1. Šī privātuma politika nosaka administrācijas pienākumus neizpaust un nodrošināt tādu personas datu konfidencialitātes aizsardzību, kurus Lietotājs nodrošina pēc Administrācijas pieprasījuma, reģistrējoties vietnē https://prodaiteego.ru, parakstoties uz e-pasta biļetenu vai veicot pasūtījumu.

3.2. Personas datus, kurus atļauts apstrādāt saskaņā ar šo konfidencialitātes politiku, Lietotājs sniedz, aizpildot veidlapas vietnē https://prodaiteego.ru un ietverot šādu informāciju:
3.2.1. Lietotāja uzvārds, vārds, patronimitāte;
3.2.2. Lietotāja kontakttālrunis;
3.2.3. e-pasta adrese (e-pasts)
3.2.4. Lietotāja dzīvesvieta (ja nepieciešams)
3.2.5. Preču piegādes adrese (ja nepieciešams) 3.2.6. foto (ja nepieciešams).

3.3. K TET aizsargā datus, kas tiek automātiski pārsūtīti, apmeklējot lapas:
- IP adrese;
- informācija no sīkdatnēm;
- informācija par pārlūku
- piekļuves laiks;
- novirzītājs (iepriekšējās lapas adrese).

3.3.1. Отключение cookies может повлечь невозможность доступа к частям сайта , требующим авторизации.

3.3.2. K TET apkopo statistiku par savu apmeklētāju IP adresēm. Šī informācija tiek izmantota, lai novērstu, atklātu un atrisinātu tehniskas problēmas.

3.4. Uz jebkuru citu personisko informāciju, kas nav norādīta iepriekš (apmeklējumu vēsture, izmantotās pārlūkprogrammas, operētājsistēmas utt.), Attiecas droša glabāšana un neizplatīšana, izņemot gadījumus, kas paredzēti klauzulās. 5.2. un 5.3. šo privātuma politiku.

4. Personiskās lietotāja informācijas vākšanas mērķis

4.1. Administrācija var izmantot Lietotāja personas datus šādiem mērķiem:
4.1.1. Vietnē https://prodaiteego.ru reģistrētā lietotāja identifikācija viņa turpmākajai autorizācijai, pasūtīšanai un citām darbībām.
4.1.2. Nodrošinot Lietotājam piekļuvi vietnes https://prodaiteego.ru personalizētajiem datiem.
4.1.3. Atgriezeniskās saites izveidošana ar Lietotāju, tostarp paziņojumu sūtīšana, pieprasījumi par vietnes https://prodaiteego.ru izmantošanu, pakalpojumu sniegšanu un Lietotāja pieprasījumu un lietojumprogrammu apstrādi.
4.1.4. Lietotāja atrašanās vietas noteikšana, lai nodrošinātu drošību, novērstu krāpšanu.
4.1.5. Lietotāja sniegto personas datu precizitātes un pilnīguma apstiprinājums.
4.1.6. Konta izveide vietnes daļu https://prodaiteego.ru izmantošanai, ja Lietotājs ir piekritis izveidot kontu.
4.1.7. Lietotāju paziņojumi pa e-pastu.
4.1.8. Nodrošināt Lietotājam efektīvu tehnisko atbalstu problēmu gadījumā, kas saistītas ar vietnes https://prodaiteego.ru izmantošanu.
4.1.9. Īpašu piedāvājumu, informācijas par cenām, biļeteniem un citas informācijas sniegšana Lietotājam ar viņa piekrišanu vietnes https://prodaiteego.ru vārdā.
4.1.10. Reklāmas darbību īstenošana ar Lietotāja piekrišanu.

5. Personiskās informācijas apstrādes metodes un noteikumi

5.1. Lietotāja personas datu apstrāde tiek veikta bez ierobežojumiem, jebkādā likumīgā veidā, tostarp personas datu informācijas sistēmās, izmantojot automatizācijas rīkus vai neizmantojot šādus rīkus.

5.2. Lietotājs piekrīt, ka Administrācijai ir tiesības pārsūtīt personas datus trešajām personām, jo īpaši kurjerdienestiem, pasta organizācijām (ieskaitot elektroniskās), telekomunikāciju operatoriem tikai nolūkā izpildīt Lietotāja rīkojumu, kas izdots vietnē https: // prodaiteego.ru ieskaitot Preču piegādi, dokumentāciju vai e-pasta ziņojumus.

5.3. Lietotāja personas datus var pārsūtīt pilnvarotajām Krievijas Federācijas valdības struktūrām tikai uz Krievijas Federācijas likumdošanā noteiktajiem pamatiem un veidā.

5.4. Personas datu nozaudēšanas vai izpaušanas gadījumā Administrācijai ir tiesības neinformēt Lietotāju par personas datu nozaudēšanu vai izpaušanu.

5.5. Administrācija veic nepieciešamos organizatoriskos un tehniskos pasākumus, lai aizsargātu Lietotāja personisko informāciju no nesankcionētas vai nejaušas piekļuves, iznīcināšanas, pārveidošanas, bloķēšanas, kopēšanas, izplatīšanas, kā arī no citām trešo personu nelikumīgām darbībām.

5.6. Administrācija kopā ar Lietotāju veic visus nepieciešamos pasākumus, lai novērstu zaudējumus vai citas negatīvas sekas, ko izraisa Lietotāja personas datu zaudēšana vai izpaušana.

6. Pušu tiesības un pienākumi

6.1. Lietotājam ir tiesības:

6.1.1. Pieņemiet bezmaksas lēmumu sniegt savus personas datus, kas nepieciešami vietnes https://prodaiteego.ru izmantošanai, un piekrītat to apstrādei.

6.1.2. Atjauniniet, papildiniet sniegto informāciju par personas datiem, ja šajā informācijā mainās.

6.1.3. Lietotājam ir tiesības saņemt no administrācijas informāciju par viņa personas datu apstrādi, ja šādas tiesības nav ierobežotas saskaņā ar federālajiem likumiem. Lietotājam ir tiesības pieprasīt no Administrācijas savu personas datu precizēšanu, bloķēšanu vai iznīcināšanu, ja personas dati ir nepilnīgi, novecojuši, neprecīzi, nelikumīgi iegūti vai nav nepieciešami norādītajam apstrādes mērķim, kā arī veikt pasākumus, ko nodrošina likumu, lai aizsargātu viņu tiesības.

6.2. Administrācijai ir pienākums:

6.2.1. Izmantojiet saņemto informāciju tikai šīs privātuma politikas 4. punktā norādītajiem mērķiem.

6.2.2. Pārliecinieties, ka konfidenciāla informācija tiek turēta slepenībā, netiek izpausta bez iepriekšējas rakstiskas Lietotāja atļaujas, kā arī nepārdot, apmainīt, nepublicēt vai citādā veidā izpaust lietotāja nodotos personas datus, izņemot klauzulas cl. 5.2. Un 5.3. šo privātuma politiku.

6.2.3. Veiciet piesardzības pasākumus, lai aizsargātu Lietotāja personas datu konfidencialitāti saskaņā ar procedūru, ko parasti izmanto šāda veida informācijas aizsardzībai esošajā biznesā.

6.2.4. Bloķējiet personas datus, kas saistīti ar attiecīgo Lietotāju, no brīža, kad Lietotājs ir pieteicies vai pieprasījis, vai viņa likumīgajam pārstāvim vai pilnvarotajai struktūrai personas datu subjektu tiesību aizsardzībai uz pārbaudes laiku, ja tiek atklāti neprecīzi personas dati vai tie ir nelikumīgi darbības.

7. Pušu atbildība

7.1. Administrācija, kas nav izpildījusi savas saistības, ir atbildīga par zaudējumiem, kas Lietotājam radušies saistībā ar personas datu prettiesisku izmantošanu, saskaņā ar Krievijas Federācijas tiesību aktiem, izņemot gadījumus, kas paredzēti 1. lpp. 5.2., 5.3. un 7.2. šo privātuma politiku.

7.2. Konfidenciālas informācijas nozaudēšanas vai izpaušanas gadījumā Administrācija nav atbildīga, ja šī konfidenciālā informācija:
7.2.1. Kļuva par publisku īpašumu pirms tā pazaudēšanas vai izpaušanas.
7.2.2. Tika saņemts no trešās puses, līdz to saņēma Resursu administrācija.
7.2.3. Tika atklāts ar Lietotāja piekrišanu.

7.3. Lietotājs ir pilnībā atbildīgs par Krievijas Federācijas tiesību aktu prasību ievērošanu, ieskaitot likumus par reklāmu, par autortiesību un blakustiesību aizsardzību, par preču zīmju un pakalpojumu zīmju aizsardzību, bet neaprobežojoties ar iepriekš minēto, ieskaitot pilna atbildība par materiālu saturu un formu.

7.4. Lietotājs atzīst, ka atbildību par jebkuru informāciju (ieskaitot, bet neaprobežojoties ar: datu failiem, tekstiem utt.), Kurai viņš var piekļūt kā daļa no vietnes https://prodaiteego.ru, uzņemas persona, kas nodrošina šādu informāciju.

7.5. Lietotājs piekrīt, ka informācija, kas viņam tiek sniegta kā daļa no vietnes https://prodaiteego.ru, var būt intelektuālā īpašuma objekts, kura tiesības ir aizsargātas un pieder citiem Lietotājiem, partneriem vai reklāmdevējiem, kuri šādu informāciju ievieto vietnē vietne https: // prodaiteego. ru.
Lietotājam nav tiesību veikt izmaiņas, iznomāt, nodot aizdevumam, pārdot, izplatīt vai veidot atvasinātus darbus, kuru pamatā ir šāds saturs (pilnībā vai daļēji), ja vien šādas darbības nav rakstiski atļāvušas šāda satura īpašnieki. saskaņā ar atsevišķa līguma noteikumiem.

7.6. Attiecībā uz teksta materiāliem (rakstiem, publikācijām, kas ir brīvi pieejami sabiedrībai vietnē https://prodaiteego.ru), to izplatīšana ir atļauta, ja ir dota saite uz K TET.

7.7. Administrācija nav atbildīga Lietotājam par jebkādiem zaudējumiem vai bojājumiem, kas Lietotājam radušies, dzēšot, nespējot vai nespējot saglabāt Saturu un citus saziņas datus, kas atrodas vietnē https://prodaiteego.ru vai tiek pārsūtīti caur to.

7.8. Administrācija nav atbildīga par tiešiem vai netiešiem zaudējumiem, kas radušies: vietnes lietošanas vai nespēja izmantot vietni, vai atsevišķu pakalpojumu dēļ; nesankcionēta piekļuve Lietotāja saziņai; jebkuras trešās puses paziņojumi vai uzvedība vietnē.

7.9. Administrācija nav atbildīga par jebkādu informāciju, ko lietotājs ievietojis vietnē https://prodaiteego.ru, ieskaitot, bet neaprobežojoties ar: informāciju, kuru aizsargā autortiesības, bez autortiesību īpašnieka skaidras piekrišanas.

8. Strīdu izšķiršana

8.1. Pirms vērsties tiesā ar prasību par strīdiem, kas izriet no attiecībām starp Lietotāju un Administrāciju, obligāti jāiesniedz prasība (rakstisks priekšlikums vai elektronisks priekšlikums strīda brīvprātīgai izšķiršanai).

8.2. Prasības saņēmējs 30 kalendāro dienu laikā no pretenzijas saņemšanas dienas rakstiski vai elektroniski paziņo prasītājam par pretenzijas izskatīšanu par prasības izskatīšanas rezultātiem.

8.3. Ja vienošanās netiks panākta, strīds tiks nodots Sanktpēterburgas šķīrējtiesai.

8.4. Uz šo konfidencialitātes politiku un attiecībām starp Lietotāju un Administrāciju attiecas pašreizējie Krievijas Federācijas tiesību akti.

9. Papildu noteikumi

9.1. Administrācijai ir tiesības veikt izmaiņas šajā Privātuma politikā bez Lietotāja piekrišanas.

9.2. Jaunā konfidencialitātes politika stājas spēkā ar brīdi, kad tā tiek ievietota vietnē https://prodaiteego.ru, ja vien jaunajā konfidencialitātes politikas izdevumā nav noteikts citādi.

9.3. Par visiem ierosinājumiem vai jautājumiem par šo konfidencialitātes politiku jāziņo uz manager@ktet.spb.ru

9.4. Pašreizējā konfidencialitātes politika ir publicēta vietnē http: // https: //prodaiteego.com/politika.html

Atjaunināts: 2020. gada 7. februārī

Sanktpēterburga, INN: 7806255208 | Pārnesumkārba: 780601001 | OGRN: 1167847431190